Yolngu Dharpa, 2015
4767J
Bark painting
92 x 42 cm
Menu close