Dha_gi, 2015
4635BA
Bark painting
82 x 23 cm
Menu close