Gangurri, 2015
4804P
Bark painting
132 x 40 cm
Menu close