Ganguri, 2015
4794H
Bark painting
93 x 51 cm
Menu close